Skip to content

Privacy verklaring

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Audio Solvation Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van Audio Solvation of via een ander kanaal van Audio Solvation en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Audio Solvation respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 Ons gebruik van verzamelde gegevens:

GEBRUIK VAN DIENSTEN

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, deze kan onder andere bestaan uit:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Audio Solvation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Audio Solvation of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE

Wanneer u contact opneemt met ons, telefonisch, via e-mail of op enige andere manier, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.

De persoonsgegevens die we mogelijk opvragen is de naam, ID, voornaam, taal, telefoon(van het bedrijf), e-mailadres(van het bedrijf) van een contactpersoon.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Audio Solvation of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken we niet aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verder zal Audio Solvation de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Enkel wanneer u ons schriftelijk toestemming geeft kunnen wij persoonsgegevens delen met derden. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

PERSOONSGEGEVENS EN DE BESCHERMING

Audio Solvation bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens.

U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers en u heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door Audio Solvation te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Dit zal enkel gebeuren na schriftelijke toestemming.

Audio Solvation streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisatorische maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Audio Solvation van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server met een firewall.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHT VAN AANPASSING EN VERBETERING

Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kan u contact met ons opnemen:

Audio Solvation
Gasthuisgraaf 13
6136 KS Sittard
+31 (0) 46 202 17 30
info@audiosolvation.nl

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

https://www.privacycommission.nl

Audio Solvation houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.